Čo je woonerf?

Woonerf (z holandštiny) je mestský dizajn - obytná zóna, kde chodci a cyklisti zdieľajú priestor s motorovou dopravou.

Woonerf má svoje korene v konštrukčných princípov , ktoré sa objavili v roku 1970 . Dynamicky stiera hranicu medzi ulicou a chodníkmi, woonerf kombinuje inovatívne dlažby , terénne úpravy a ďalšie urbanistické projekty s cieľom umožniť integráciu viacerých funkcií v jednom - ulica - okolie ciest s pomaly sa pohybujúcimi vozidlami.

Tento uličný koridor obsahuje prvky upokojenia dopravy a obmedzenia rýchlosti. Woonerf je navrhnutý tak, aby sa vodič necítil „komfortne“, čím je donútený znížiť rýchlosť. Fyzickými úpravami na ceste a mobiliárom sa priestor chodca rozširuje do ulice.

Takéto riešenie umožňuje dosiahnuť i účinnejšiu zmenu rozdelenia dopravných plôch a lepšieho priestorového usporiadania okolia cestnej komunikácie pre sociálne, rekreačné, oddychové, hygienické, kultúrne a kompozičné prvky danej komunikácie.

Pretože každé sídlo má svoj špecifický charakter, je pri upokojovaní dopravy treba v každom prípade pristupovať individuálne, zvažovať regionálne a miestne podmienky (vrátane iných cestných komunikácií). Súčasne sa treba snažiť o zosúladenie s existujúcimi, aj keď pre koncepciu woonerf , nie vždy vyhovujúcimi technickými normami. 

Výskumy na rôznych štúdiách v Európe prezentujú, že systém woonerf má priaznivý vplyv na životné prostredie a život obyvateľov danej lokality.

  • Zníženie rýchlosti jazdy a zvýšenie úrovne bezpečnosti
  • Vytvorenie efektívneho využitia priestoru
  • Zvýšenie socializácie a dalších aktivít
  • Atraktivita ulice