Produkty a služby

Rozsah činností a služieb

Woonerf spol. s r.o. zabezpečuje všetky činnosti pri príprave, realizácii a prevádzkovaní stavieb a ich súčastí, počínajúc realizáciou rôznych druhov prieskumov, vypracovávaním všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie, cez výkon autorského alebo stavebného dozoru v priebehu výstavby a končiac asistenčnými službami počas užívania hotového diela.

Ide najme o:

 • strategické, vyhľadávacie, koncepčné, technické, technicko-plánovacie, technicko-ekonomické a iné štúdie
 • štúdie realizovateľnosti (feasibility study)
 • dokumentácie stavebného zámeru
 • zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie
 • dopravno-inžinierske prieskumy a dokumentácie
 • územno-plánovacie a urbanistické dokumentácie
 • dokumentácie na územné rozhodnutie
 • dokumentácie na stavebné povolenie
 • dokumentácie na ponuku
 • dokumentácie na realizáciu stavby
 • dokumentácie na vykonanie prác
 • dokumentácie skutočného realizovania stavby
 • posúdenia konštrukcií vozoviek a statické výpočty
 • analýzy stavebno-technického stavu konštrukcií, návrhy a projekty opráv a sanácií
 • konzultačnú a expertíznu činnosť
 • inžinierska činnosť
 • autorský a stavebný dozor

Vyššie uvedené činnosti vykonávame v oblastiach:

Dopravné stavby

Priemyselné stavby

Vodohospodárske stavby

Inžinierske siete

Dopravné stavby

svojím charakterom kladú nároky na vysokú technickú odbornosť, ako z hľadiska použitia technických parametrov a zakomponovania stavby do krajiny, tak aj z hľadiska dopadov na životné prostredie a ekonomickej efektívnosti stavby. Na dosiahnutie tohto cieľa nestačí len parciálna aplikácia riešení v súlade s platnými predpismi ale aj schopnosť vnímania priestoru, v ktorom sa daná stavba nachádza, ako celku. Lebo často aj malé detaily rozhodujú o tom, či stavba bude plniť svoju funkciu.

Paradoxom doby je, že často sa dávajú do užívania stavby, ktoré tento aspekt postrádajú, čo má za následok nielen plytvanie zdrojmi ale často aj vyvolanie iných problémov v okolí stavby. Komplexné posúdenie a návrh kvalitných technických riešení si vyžaduje odbornú zdatnosť, nadštandardné technické a technologické vybavenie a primeraný čas. Na tieto skutočnosti pri navrhovaní stavieb kladieme veľmi vysoký dôraz.

Dopravné stavby

 • Pozemné komunikácie (diaľnice, rýchlostné komunikácie)
 • Mosty a inžinierske konštrukcie
 • Navrhovanie a posudzovanie konštrukcie vozovky
 • Dopravné plochy, parkoviská, podzemné a nadzemné garáže
 • Križovatky (okružné, mimoúrovňové, svetelne riadené, dynamicky riadené križovatky)
 • Miestne komunikácie, prieťahy, obytné zóny
 • Pešie a cyklistické chodníky
 • Dopravné značenie

Priemyselné stavby 

 • Priemyselné zóny
 • Výrobné haly a skladovacie haly
 • Logistické areály

Pozemné stavby

 • Kanalizačné a vodovodné siete
 • Čistiarne odpadových vôd
 • Regulácie a úpravu vodných tokov
 • Protipovodňová ochrana

Technické a technologické vybavenie stavieb - Inžinierske siete

 • Vonkajšie osvetlenie
 • Elektrické VN a NN rozvody
 • Telekomunikačné vedenia
 • Iné