O nás

História

Na začiatku bolo nadšenie a túžba po sebarealizácií, odbornom raste a zdokonaľovaní v oblasti projektovania. Spúšťačom boli úžasné možnosti tej doby, akými boli prvé výkonné počítače (PC) a navrhovanie stavieb v 3D priestore. Práca sa stala hrou a tak sa v roku 2003 začala písať história vzniku spoločnosti.

Začiatky neboli ľahké. Vysoké pracovné nasadenie, tisíce hodín, bolo nevyhnutnou súčasťou prvých krôčikov firmy. Získanie prvých zákaziek, postupné zdokonaľovanie procesov tvorby projektov, prví zamestnanci, odhodlanie urobiť maximum pre spokojnosť zákazníka nás postupne posúvalo vpred.

dynamicky riadená križovatka | zelená vlna | projektovanie priemyselných stavieb
projektovanie cyklotrás | projektovanie dopravných stavieb

Profil

Firma Woonerf spol. s r.o. od roku 2003 poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb.

Zákazníci:
Zákazníkmi sú subjekty súkromného sektora, štátne inštitúcie a samosprávy, dodávatelia stavieb.

Pracovníci:
Pre spoločnosť pracujú autorizovaní inžinieri s najvyšším stupňom autorizácie vo svojom obore a s dlhoročnými skúsenosťami. Spolu s vynikajúcimi dlhoročnými pracovnými aj osobnými vzťahmi tvoríme zohratý tím.

Technológie:
V pracovnom procese využívame celý rad najmodernejších technologických nástrojov za účelom zvyšovania kvality projektov.

  • nami využívané a lokalizované softvérové nástroje spoločnosti Bentley Systems, Incorporated patria medzi svetovú špičku
  • procesy riadenia projektov sú kontrolované na mieru ušitým softvérom
  • naše know – how je zamerané na tvorivú činnosť a automatizáciu opakovaných úkonov s cieľom eliminovať chyby a riziká

Pôsobnosť:
územie celej Slovenskej republiky

Poslanie a vízia

Jedinečnosť spoločnosti WOONERF, spol s r.o. spočíva v komplexnosti poskytovania profesionálnych služieb a moderných riešení v oblasti projektovania stavieb.

Cieľom je pružne reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky modernej doby a ponúkať riešenia na zvyšovanie kvality života užívateľov stavieb.

Neustále sa zvyšujúce nároky našich zákazníkov sa snažíme plniť za primeranú cenu , kde kvalita a vysoká pridaná hodnota sú samozrejmosťou.

Naša vízia je založená na poskytovaní produktov a služieb najvyššej profesionálnej, technickej a technologickej hodnoty.

Všetkým členom spoločnosti zabezpečiť primerané pokrytie ich potrieb a rast odbornosti.

Naše nadšenie pre nové technológie nás neustále núti vyvíjať a zdokonaľovať procesy a nástroje na tvorbu kvalitných projektov.

dynamicky riadená križovatka

Princípy

Úspešná história pôsobenia spoločnosti na trhu potvrdila, že princípy ktorými sa riadime sú elementárnymi predpokladmi pre vznik dlhodobo úspešne fungujúcich vzťahov. Nezáleží na tom, či sú to vzťahy vo vnútri spoločnosti (voči zamestnancom a medzi nimi navzájom), alebo vzťahy spoločnosť – zákazník, zákazník - spoločnosť. Sú to tieto:

Princíp dôveryhodnosti
Prvý a najdôležitejší princíp. Dôvera vyrastá z dôveryhodnosti a bez dôvery nemôžu riadne fungovať žiadne vzťahy ani procesy, do ktorých vstupuje človek.

Princíp rovnovážneho bodu
V rámci všetkých vzťahov uzatvárať také dohody, s ktorými sú spokojné všetky strany.

Princíp synergie a efektívnosti
Tento princíp vyjadruje účinnosť a súčinnosť používaných metód a riešení tak aby boli efektívne a synergické.

Princíp udržateľného rozvoja a rastu
Tento princíp spočíva:

  • V udržiavaní a zhodnocovaní už existujúcich zdrojov
  • V rozširovaní zdrojov
  • Efektívnom využívaní nástrojov
  • V zdokonaľovaní procesov a efektivity
  • Udržateľnosti primeraných nákladov