Zákaznícky servis

Dopravný prieskum – sčítanie dopravy

Zistenie počtu vozidiel, ktoré po komunikácií prechádzajú (intenzita dopravy) je základním vstupným údajom, ktorý se využívá:

  • pri navrhovaní a úprave komunikačnej siete mesta, vrátane obcvatov
  • pri tvorbe generelu dopravy
  • pri opravách a rekonštrukciách (návrh skladby vozovky)
  • pri výpočtoch vplyvu na životné prostredie (hlukové a emisné výpočty).

Návrhy bez zistenia intenzít a výhľadového dopravného zaťaženia vedie často k nefunkčným riešeniam s negatívnym dopadom na čas a peniaze investora a užívateľov.