BIM - Building Information Modeling

 Informačné modelovanie stavieb | Building Information Modeling

Building Information Modeling (BIM) alebo informačné modelovanie stavieb je nový spôsob prístupu k projektovaniu, výstavbe, správe stavieb, technologických celkov, infraštruktúry a iné.

Jednou dôležitou črtou BIM je posun od tradičného spôsobu práce navrhovania (projektovania) stavieb k 3D modelovaniu a cielenej práci s informáciami. S tým súvisí zmena myslenia, ktorá je vyvolaná nutnosťou modelovania v 3D a s tým spojenou predstavivosťou.

Tento postup je podstatne bližší k prirodzenému vnímaniu sveta človekom t.j. cez vnímanie tvaru, veľkosti, umiestnenia a vzájomných väzieb elementov.Najdôležitejšími prínosmi informačného modelovania sú:

 • zvýšenie efektivity projektových prác a zvýšenie podielu tvorivej zložky
 • úspora nákladov a času počítaná na celý životný cyklus stavebného diela
 • zlepšenie komunikácie a výmeny informácií medzi účastníkmi stavebného procesu
 • zlepšenie kontroly procesov
 • zvýšenie kvality diela
 • zvýšenie transparentnosti a lepšieho prístupu k informáciám pri rozhodovaní v rôznych etapách životného cyklu stavby
 • ochrana životného prostredia vďaka možnostiam simulácií a dopadov v etapách projektovej prípravy
 • možnosť spracovania variant a rýchlejšieho prevádzania zmien a úprav

S jednotlivými prvkami BIM a ich vzájomným prepojením už pracujeme niekoľko rokov. Často krát sme však narazili na prekážky, ktoré nás nútili vykonávať klasické, často prácne formy projektovej činnosti, čo si vyžadovalo hlavne vyššiu časovú náročnosť, navýšenie množstva „manuálnej“ netvorivej zložky práce, čo výrazne odpútavalo pozornosť od tvorivej zložky a znemožňovalo vzhľadom na častý časový tlak pri práci zvažovať variantnosť a efektívnosť navrhovanej stavby. Jednalo sa  zväčša o tieto prekážky:

 • chýbajúce požiadavky pri zadaní objednávateľom, ktoré následne nie sú zohľadňované v cene projekčných prác
 • vťahovanie do procesov využívajúcich zastarané metódy práce
 • prílišný tlak na cenu projektových prác, ktorý sa následne prejavuje nižšej kvalite návrhu z dôvodu nedostatku času a prostriedkov pre nájdenie optimálneho variantu
 • poskytovanie podkladov v nekompatibilných formátoch alebo spracovaných tradičnou formou
 • zastarané procesy a prostriedky komunikácie a výmeny informácií u iných účastníkov procesu prípravy projektu   a výstavby

  
Našou základnou motiváciou využívania procesov a prvkov BIM je obmedzenie vlastných chýb v návrhu. Ďalším významným motivačným prvkom je možnosť spracovania analýz návrhu počas spracovania projektu, zníženie podielu časovo náročných opakujúcich sa „manuálnych“ činnosti (napr. rôzne výpočtové a kresličské práce) a zároveň zvýšenie podielu tvorivej činnosti a optimalizácie návrhu.
Tým priamo vytvárame požadovanú ekonomickú efektivitu a kvalitu navrhovaného diela.  V praxi však často narážame na situácie, keď z nepochopiteľných dôvodov toto nie je priamo požadované a naopak rôznymi inými požiadavkami, cenovým a časovým tlakom priam znemožnené aplikovať.

Aj napriek súčasnej nie veľmi priaznivej situácií v stavebníctve pre rozvoj a aplikáciu informačného modelovania stavieb pokračujeme v jeho aplikácií do praxe a zdokonaľovaní procesov tvorby projektovej dokumentácie.
Naším cieľom je navrhovať dokonalé diela, ktoré budú naším klientom prinášať benefity vo forme optimálnych nákladov na výstavbu, prevádzku a samozrejmú kvalitu diela. Rovnako máme na pamäti aj nevyhnutnosť zvyšovania celkovej kvality života spojenej s užívaním stavieb, ku ktorej chceme prispieť čo najväčšou mierou. Tým pádom sa aj naša práca stane tvorivejšou, zmysluplnejšou, príjemnejšou a kvalitnejšou čo je nevyhnutný predpoklad pre dlhodobý odborný rast, zdokonaľovanie a osobnú spokojnosť.