Prejazdné stopy vozidiel

Prečo je dôležité posúdiť dopravné stavby na prejazd návrhového vozidla v procese projektovania ?
„prejazdné stopy vozidiel (obalové krivky)“

Aké sú pravidelné chyby pri projektovaní dopravných stavieb :

V súčasnosti sa bežne stáva, že na novostavbách a rekonštruovaných úsekoch dopravných stavieb dochádza k stavom, ktoré vzniknú podcenením posúdenia navrhovanej stavby prejazdovými charakteristikami návrhového vozidla (obalové krivky). To ma za následok:

 • zachádzanie vozidiel do protismerného jazdného pruhu (križovatky, vjazdy)
 • poškodzovanie časti spevnenej krajnice a obrubníkov
 • pravidelné „neželané“ pojazďovanie prstenca nie len nadrozmernými vozidlami
 • degradácii prstenca okružnej križovatky
 • podcenenie alebo precenenie technického návrhu → ekonomické riešenie 


Čo sa môže stať, ak sa takýto projekt aj zrealizuje ?

V praxi sa preukázalo, že navrhovať parametre dopravnej stavby len v zmysle zadefinovaných údajov v platných technických normách a technických predpisoch je nedostatočné hlavne z dôvodu, že technická norma nezachytáva všetky možné projektované stavy. Typickým príkladom sú parametre oblúkov na vjazdových  a výjazdových vetvách okružných križovatiek (TP 04/2004). Neželanými následkami sú:

 • vznik a rozširovanie porúch vozoviek najčastejšie zničené bočné opory vozovky (obrubníky) a priľahlá časť konštrukcie vozovky
 • poškodzovanie prstenca okružnej križovatky permanentnými prejazdmi zväčša zadných náprav ťažkých nákladných vozidiel
 • zamedzenie žiadaného manévru (nedostatočný návrh)
 • poškodenie dopravný značiek a zariadení, stožiarov VO, vegetácie
 • znížený komfort jazdy a poškodzovanie vozidiel
 • reklamácia stavebných prác a dodatočné opravy
 • zvýšené náklady správcu (vlastníka) komunikácie na opravy a údržbu
 • poškodenie „dobrého mena“ projektanta a zhotoviteľa stavby


Ako predchádzať takýmto situáciám ?

Už počas spracovania projektovej dokumentácie je potrebné sa podrobne venovať prejazdovým charakteristikám návrhového vozidla.

 • Návrh optimálneho riešenia má vplyv na :
  • záber pozemkov
  • majetkovoprávne vysporiadanie
  • rozsah a veľkosť stavby
  • spôsob užívania stavby (bezkolízna doprava, opravy a údržba)
  • zníženie nákladov
  • životnosť stavby
 • Navrhovaný koridor dopravnej stavby je potrebné preveriť prejazdovou stopou s ohľadom na návrhovú rýchlosť a klopenie vozovky – jazdného pruhu
 • Výstupom má byť textový a grafický výstup so zakreslením obalových kriviek prejazdu návrhového vozidla vo fáze návrhu


Ako Vám s tým vieme pomôcť ?

Ponúkame vám:

 • overenie na prejazd návrhového vozidlá je štandardnou súčasťou  návrhu nami spracovávaných projektových dokumentácií
 • overenie vami spracovaných návrhoch dopravných stavieb prejazdom návrhového vozidla po zvolených trajektóriách v štádiu návrhu
 • overenie jestvujúcich plôch, križovatiek, dopravných napojení (napr. pri zmene účelu využitia priemyselných hál)

Výstupom je textová a grafická príloha so zakreslením obalových kriviek prejazdu návrhového vozidla s odporúčaniami na úpravu návrhu resp. úpravu organizácie dopravy.

Obalové krivky

Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky
Obalové krivky