Referencie

I/78 Námestovo – prieťah

Predmetom riešenia je rekonštrukcia cesty I/78  v prieťahu mestom Námestovo.

Trasa je situovaná na južnom okraji mesta. Prechádza územím s rôznym využitím (rekreačné plochy, občianska vybavenosť, priemysel a i.).

Dôvodom rekonštrukcie je kapacitne nevyhovujúci profil komunikácie. Tento fakt je umocnený nevhodným stavebno-technickým usporiadaním priesečnej križovatky ciest I/78 a III/5209, chýbajúcimi odbočovacími pruhmi na jestvujúcich križovatkách a nevhodným situovaním autobusových zastávok. Plocha autobusovej stanice a parkoviska nie sú jednoznačne fyzicky oddelené od cesty I/78, chaotické radenie vozidiel pri vjazde na hlavnú cestu, neusmernený pohyb chodcov po nevhodne umiestnených prechodov sú dôvody k zníženiu plynulosti, prehľadnosti a bezpečnosti cestnej premávky. Cesta I/78 má v tomto úseku obslužný charakter, čo je z hľadiska plynulosti dopravy nežiaduce.

Cieľom rekonštrukcie prieťahu cesty I/78 mestom Námestovo bolo navrhnúť požadovanú kategóriu komunikácie zodpovedajúcu výhľadovým požiadavkám cestnej premávky, vytvoriť podmienky pre plynulý a bezpečný prejazd intravilánom mesta s bezkolíznym odbočením na priľahlé komunikácie. Stavebná úprava úrovňových križovatiek má zabezpečiť plynulý a bezpečný prejazd vozidiel a chodcov. Úpravou smerového vedenia trasy v mieste autobusovej stanice sa zvýši jej kapacita, pribudnú možnosti dopravnej obsluhy priľahlých objektov a parkovania osobných motorových vozidiel. Vhodné situovanie autobusových zastávok sprehľadní dopravnú situáciu a zvýši bezpečnosť pohybu chodcov.

Dopravné stavby

 1. I/18 a I/68 Prešov - Námestie mieru, križovatka
 2. Samsung Electronics Slovakia LCD Faktory – externá infraštruktúra
 3. Drienov – malá okružná križovatka
 4. Prešov, cestné prepojenie ulíc Sabinovská – Bardejovská - Košická, štúdia
 5. Diaľnica D1 Bratislava - Trnava križovatka Voderady - Hrnčiarovce
 6. III/553 34 Kráľovský Chlmec - preložka cesty
 7. I/50, II/555 a Výrobný závod YAZAKI, úprava križovatiek a CSS
 8. Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce - napojenie na R1
 9. I/78 Námestovo – prieťah
 10. I/18 Prešov - Bardejovská ulica, križovatka Ľubotice
 11. Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v KM 26,100 - 26,300
 12. I/72 Hnúšťa – križovatka II/526
 13. Vjazd do Priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67
 14. Stavebné úpravy na hraničnom priechode SR/ČR Svrčinovec
 15. I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty
 16. Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji, TEN-T
 17. III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)

Vodohospodárske stavby

 1. Kanalizácia pre mesto Svidník a okolité obce
 2. Rekonštrukcia kanalizácie a biologickej čistiarne odpadových vôd CHEMES, a.s HUMENNÉ
 3. ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica

Priemyselné stavby

 1. Výrobný závod YAZAKI v Michalovciach a externá infraštruktúra
 2. Výrobný závod Institute Europharm – Kežmarok
 3. Priemyselná zóna Hnúšťa - Rekonštrukcia výrobnej haly s.č 940
 4. Výrobná hala pre tlačiarenskú výrobu- priemyselný park Záborské
 5. Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom
 6. Priemyselný park Humenné Gutmanovo
 7. Lipany - priemyselný park Za traťou
 8. Priemyselný park IPZ Prešov – Záborské
 9. Priemyselná zóna Kráľovský Chlmec – Cerovo
 10. Priemyselná zóna Majcichov I. -externá infaštruktúra
 11. Priemyselná zóna Majcichov II. -externá infaštruktúra
 12. Priemyselná zóna Majcichov III. -externá infaštruktúra
 13. Priemyselná zóna Petrovany – Hora
 14. Priemyselná zóna Hnúšťa – 2. etapa rozšírenie
 15. TOMARK, zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly č.4, Strojnícka 11
 16. VÝROBNÝ ZÁVOD DRAKA COMTEQ s. r. o. , PREŠOV ZÁBORSKÉ

Ostatné stavby

 1. Košice - Hornbach predajňa pre stavebníkov a záhradkárov, technická infraštruktúra
 2. Diaľnica D1 Turany – Hubová, objekty VN, NN
 3. Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, protihlukové steny
 4. Rezidential park Serpentin - Košická Nová Ves“, časť technická infraštruktúra