Referencie

Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v KM 26,100 - 26,300

Predmetom riešenia je úprava úrovňovej priesečnej križovatky na ceste I/59 (E77) nachádzajúcej sa v intraviláne obce Donovaly. Vysoká intenzita vozidiel predovšetkým v zimnom období (rekreačná doprava) vstupujúcich do križovatky vedie k neustálemu vytváraniu dopravných kongescií hlavne zo smeru od Ružomberka, kde je trasa cesty I/59 vedená v stúpaní do križovatky so sklonom 6,0%. Nevyhovujúcimi sú tiež ľavé odbočenia z vedľajších komunikácií zo smeru od osád Mišúty a Bully.

Vzhľadom na dopravný význam predmetnej križovatky a na absenciu alternatívnej trasy pre tranzitnú dopravu predovšetkým ťažkú kamiónovú dopravu obce Donovaly a priľahlej lokality prechádza touto križovatkou okrem zdrojovej a cieľovej dopravy predovšetkým tranzitná doprava a v zimnom období rekreačná doprava.

Zriadenie cestnej svetelnej signalizácie nie je vhodné.  Návrhom mimoúrovňového kríženia a informačného systému (dopravné značenie s premenlivými symbolmi) sa predpokladá dosiahnutie zvýšenia kapacity (priepustnosti), zlepšenie plynulosti pohybu vozidiel po ploche križovatky a zvýšenia bezpečnosti pohybu aj iných účastníkov premávky a to predovšetkým v zimnom období. 

Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v KM 26,100 - 26,300

Dopravné stavby

 1. I/18 a I/68 Prešov - Námestie mieru, križovatka
 2. Samsung Electronics Slovakia LCD Faktory – externá infraštruktúra
 3. Drienov – malá okružná križovatka
 4. Prešov, cestné prepojenie ulíc Sabinovská – Bardejovská - Košická, štúdia
 5. Diaľnica D1 Bratislava - Trnava križovatka Voderady - Hrnčiarovce
 6. III/553 34 Kráľovský Chlmec - preložka cesty
 7. I/50, II/555 a Výrobný závod YAZAKI, úprava križovatiek a CSS
 8. Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce - napojenie na R1
 9. I/78 Námestovo – prieťah
 10. I/18 Prešov - Bardejovská ulica, križovatka Ľubotice
 11. Dokončenie úpravy cesty I/59 Donovaly v KM 26,100 - 26,300
 12. I/72 Hnúšťa – križovatka II/526
 13. Vjazd do Priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67
 14. Stavebné úpravy na hraničnom priechode SR/ČR Svrčinovec
 15. I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty
 16. Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji, TEN-T
 17. III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)

Vodohospodárske stavby

 1. Kanalizácia pre mesto Svidník a okolité obce
 2. Rekonštrukcia kanalizácie a biologickej čistiarne odpadových vôd CHEMES, a.s HUMENNÉ
 3. ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica

Priemyselné stavby

 1. Výrobný závod YAZAKI v Michalovciach a externá infraštruktúra
 2. Výrobný závod Institute Europharm – Kežmarok
 3. Priemyselná zóna Hnúšťa - Rekonštrukcia výrobnej haly s.č 940
 4. Výrobná hala pre tlačiarenskú výrobu- priemyselný park Záborské
 5. Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom
 6. Priemyselný park Humenné Gutmanovo
 7. Lipany - priemyselný park Za traťou
 8. Priemyselný park IPZ Prešov – Záborské
 9. Priemyselná zóna Kráľovský Chlmec – Cerovo
 10. Priemyselná zóna Majcichov I. -externá infaštruktúra
 11. Priemyselná zóna Majcichov II. -externá infaštruktúra
 12. Priemyselná zóna Majcichov III. -externá infaštruktúra
 13. Priemyselná zóna Petrovany – Hora
 14. Priemyselná zóna Hnúšťa – 2. etapa rozšírenie
 15. TOMARK, zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly č.4, Strojnícka 11
 16. VÝROBNÝ ZÁVOD DRAKA COMTEQ s. r. o. , PREŠOV ZÁBORSKÉ

Ostatné stavby

 1. Košice - Hornbach predajňa pre stavebníkov a záhradkárov, technická infraštruktúra
 2. Diaľnica D1 Turany – Hubová, objekty VN, NN
 3. Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, protihlukové steny
 4. Rezidential park Serpentin - Košická Nová Ves“, časť technická infraštruktúra